Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä:

Uusi hajajätevesiasetus tuli voimaan 15.3.2011 ja jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos 9.3.2011. Hajajätevesiasetus ei koske ns. kantovedellisiä kiinteistöjä.

Selvitys vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä:

Vanhojen kiinteistöjen omistajilla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvitystä sekä käyttö- ja huolto-ohjeita ei tarvitse palauttaa kunnantoimistolle ellei niitä erikseen pyydetä vaan ne säilytetään kiinteistöllä.

Askolassa, Pornaisissa, Pukkilassa ja Myrskylässä on pääsääntöisesti voimassa asetuksen mukaiset vaatimukset. Pohjavesi- ja ranta-alueille on ympäristönsuojelumääräyksissä asetettu erityisiä määräyksiä jätevesien käsittelylle.

Vanhojen kiinteistöjen tulee saattaa jätevesijärjestelmänsä vastaamaan uuden hajajätevesiasetuksen asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.

Uusi jätevesijärjestelmä ja järjestelmän suunnitelma:

Uusia kiinteistöjä rakennettaessa jätevesiasia käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä, jolloin rakennettavasta järjestelmästä tehdään jätevesisuunnitelma. Suunnitelman tulee toimia rakennusohjeena ja asetuksen mukaan sen voi suunnitella ainoastaan asiantuntevan koulutuksen saanut henkilö. Kunnasta saa lomakepohjan suunnitelman tekoa varten, jossa luetellaan myös tarvittavat liitteet. Järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet tulee esittää rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä.

Jos vanhalla kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka laajuudeltaan vastaavat uudestaan rakentamista, tai kiinteistöllä toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista, tulee kiinteistön jätevesijärjestelmä uusia jo näiden töiden yhteydessä. Asiaa tarkastellaan haettaessa rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Jos kiinteistöllä uusitaan vain jätevesijärjestelmä, tulee siihen hakea toimenpidelupaa rakennusvalvonnalta. Myös toimenpideluvan tai rakennusluvan haun yhteydessä tulee toimittaa asianmukaisin liittein varustettu jätevesijärjestelmän suunnitelmalomake.

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapurille, voidaan kiinteistönomistaja velvoittaa korjaamaan jätevesijärjestelmänsä jo ennen hajajätevesiasetuksen määräajan täyttymistä.

Lisätietoja:

- kuntien ympäristönsuojelusihteerit ja rakennustarkastajat
ympäristöhallinnon sivut
jätevesiesite (saatavissa myös kunnantaloilta)
- Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kirjastot:
 "Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely" > CD-rom 
 "Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely" > DVD

Lomakkeet:

Jätevesijärjestelmän suunnitelmalomake (rakennusluvan tai toimenpideluvan liitteeksi)
Jätevesijärjestelmän suunnitelmaohje 
Jätevesijärjestelmän selvityslomake