Ilmastokyselyn satoa

Askolan kunta selvitti, miten tärkeänä kuntalaiset kokevat kunnassa tehtävän ilmastotyön. Osallistumiseen ja vaikuttamiseen tähtäävä kysely toteutettiin 30.4.-16.6.2024 sähköisenä kyselynä Askolan kunnan verkkosivujen kautta.

kuvassa vihreä peltomaisema ja sininen taivas

 

Mielipiteensä antoi 39 vastaajaa. Lomakkeessa pyydettiin mm. arvioimaan kunnan ilmastotyön lisäksi omia ilmastotoimia. Lisäksi selvitettiin, vaikuttavatko ilmasto- tai ympäristönäkökulmat kuntalaisten omiin arjen valintoihin.

Päähuomiot kyselystä:

  • Vastaajista pääosa (92,3 %) oli kunnan vakituisia asukkaita. Ikäjakauma oli suhteellisen tasainen, eniten 45–54 v (28 %), mutta 18–24 v alhainen (3 %)
  • 69 % vastaajista pitää kunnan ilmastotyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä, mutta kriittisiäkin äänenpainoja esiintyi.
  • Askolan kunnan ilmastotyössä tulisi vastanneiden mukaan painottaa energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa sekä kierrätystä.
  • Ilmasto- ja ympäristönäkökulmat vaikuttivat vastaajien omassa arjessa eniten kulutusvalintoihin, vähiten liikkumiseen.
  • Kunnan ilmastoviestinnässä toivotaan eniten esimerkkejä kunnan omasta ilmastotyöstä. Toiseksi eniten toivottiin neuvontaa energiaremontteihin ja arjen vinkkejä sekä tapahtumia ja haasteita, joihin voi osallistua.
  • Halutuista viestintäkanavista korostuvat viralliset lähteet (YLE, SYKE, THL yms.) sekä kunnan omat viestintäkanavat.

”Myös avoimissa vastauksissa oli hyviä ja rakentavia kommentteja, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan suunnitelman laadinnassa. Myös painopistealueista on löydettävissä toimenpiteitä, joita voidaan suunnitelmaan sisällyttää”, kommentoi ilmastokyselystä Askolan kunnassa vastaava Olli Kytölä.

Ilmastosuunnitelman ja -kyselyn taustalla on voimassa oleva lainsäädäntö, joka velvoittaa kuntia laatimaan tai päivittämään ilmastosuunnitelmansa vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelma sisältää mm. päästövähennystavoitteen ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kunnan pitää seurata suunnitelman toteutumista ja huomioida se kuntastrategiassa sekä kunnan toimintakertomuksessa. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Tarkempia tietoja ilmastosuunnitelmasta löytyy Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Isot kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

© Askolan kunta 2024