Oppivelvollisten ohjaus ja valvonta

Suomessa vakinaisesti asuvat alle 18-vuotiaat ovat oppivelvollisia.

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvollisia hakemaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Askolassa oppivelvollisten ohjauksesta ja valvonnasta vastaa oppivelvollisuuskoordinaattori.

Nuoren ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet

Perusopetuksen päättävä nuori on velvollinen hakemaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen yhteishaussa. Koulutusvalinnan tueksi nuori saa koulussa oppilaanohjausta ja tarvittaessa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon (lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa). Huoltaja vastaa nuoren hakeutumisesta perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen.

Opinnot ovat oppivelvollisille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta, esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet sekä ylioppilaskirjoitukset. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Huoltajan tulee seurata nuoren oppivelvollisuuden suorittamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huoltaja seuraa opiskelijan opintojen edistymistä ikätaso huomioiden. Jos nuori on ilman opiskelupaikkaa, huoltaja yhdessä nuoren ja asuinkunnan henkilöstön kanssa etsii nuorelle sopivaa opiskelupaikkaa.

Oppivelvollisten ohjaus- ja valvontavastuu

Oppivelvollisuuslaki määrittelee oppivelvolliselle vastuun hakeutua koulutuksen piiriin sekä suorittaa oppivelvollisuuttaan sekä oppivelvollisen huoltajalle ensisijaisen vastuun valvoa huollettavansa oppivelvollisuuden suorittamista. Lisäksi koulutuksen tarjoajalla on velvollisuus seurata, että nuori suorittaa oppivelvollisuuttaan oppilaitoksessa ja opinnot etenevät tavoitteen mukaan.

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty tässä laissa tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut opiskelut. Lisäksi oppivelvollisen asuinkunnan tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista.

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Opiskelupaikan osoittaminen

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuunsa alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA), jos oppivelvollinen ei ole aloittanut oppivelvollisuuden suorittamiseen soveltuvassa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän, jolle on myönnetty TUVA- tai TELMA-koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen. Oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi
  • vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana
  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä. Lähtökohtaisesti oppivelvollisuus keskeytetään aina vain määräajaksi.

Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää vain hyvin painavista syistä. Oppivelvollisuutta ei voi keskeyttää omalla ilmoituksella, vaan keskeyttämisestä tehdään hakemus. Lisätietoja oppivelvollisuuden keskeyttämisestä saa oppivelvollisuuskoordinaattorilta.

© Askolan kunta 2024