Yleistä iltapäivätoiminnasta

Askolan kunnan osaamisen ja elämänlaadun palvelualue järjestää POL 48 a §:n mukaista koulujen iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2023-2024. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, sekä erityisen tuen oppilaille.

Iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Toiminnalla on myös oma erityisluonteensa, jossa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta. Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa itsenäisyys lisääntyy vähitellen, mutta lapsi tarvitsee vielä aikuisen turvaa, läsnäoloa ja ohjausta.

Iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutumisessa. Lisäksi tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Askolassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja mikäli lapsi osallistuu, huoltaja päättää lapsen osallistumisajoista toiminnan aukioloaikojen rajoissa. Toiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista, joka merkitsee sitä, että lapsella tai huoltajallaan ei ole subjektista oikeutta palvelun saamiseen.

Iltapäivätoiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua iltapäivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Iltapäivätoiminta on ryhmätoimintaa, ja ryhmää ohjaavat säännöt ja arvot muovaavat osaltaan lasten sosiaalista kasvua. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat.

Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioivaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon sekä itsekseen oloon. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon. Oppilaille tarjotaan joka päivä välipala. Oppilas siirtyy itsenäisesti koulun järjestämään toimintaan ja huoltaja järjestää kuljetuksen iltapäivätoiminnasta kotiin.

© Askolan kunta 2024