Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvointi. Luonteeltaan toiminta on ennaltaehkäisevää. Lukion yhteisöllistä toimintaa kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa esim. osallistamalla opiskelijoita yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokoontumisiin ja tarjoamalla huoltajille mahdollisuuksia vaikuttaa vanhempainilloissa. Ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään koko kouluyhteisön huomio. Opiskelijat ja huoltajat osallistetaan tuomaan esille havaitsemansa puutteet ja kehittämistarpeet. Samoin kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ovat yhteisöllisen opiskeluhuollon perusteemoja.

Askolan lukiossa yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaa moniammatillinen yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää opiskeluhuoltotoimintaa yleisellä tasolla. Hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, lukio-coach, terveydenhoitaja, kuraattori sekä psykologi. Koska opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäistä opiskelijaa koskevia asioita, voivat työskentelyyn osallistua myös opiskelijat, huoltajat tai ulkopuoliset yhteistyökumppanit käsiteltävän aiheen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa ryhmä voi kuulla myös asiantuntijoita.

Askolan lukion yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa.

© Askolan kunta 2024