Maa-ainesasiat

Maa-aineslain 4 §:n mukaisesti maa-ainesottoon tarvitaan kunnan myöntämä maa-aineslupa vähäiseksi katsottavaa kotitarveottoa lukuun ottamatta. Kalliokiven louhinta vaatii myös ympäristöluvan. Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristöjaosto.

Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee hakea Lupapisteen kautta.

Kotitarveotto
Maa-ainesten kotitarveotto on sallittua ilman maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa. Kotitarveotolla tarkoitetaan sellaista ottoa, jossa aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen (omalta maalta omalle maalle käytettäväksi). Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Ilmoitus tehdään Lupapisteen kautta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia määräyksiä.

Ilmoittamisvelvollisuus
Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Maa-aineslain 23a§:n vuosi-ilmoitus otetusta määrästä

Maksut
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan lainmukaiset tarkastus- ja valvontamaksut kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

 

© Askolan kunta 2024