Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksataulukko

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

1 § Soveltamisala

 • 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011),
  vesiliikennelain (728/2019), maastoliikennelain (1710/1995), merenkulun
  ympäristönsuojelulain (1672/2009) sekä lain eräiden ympäristöllisten
  lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen,
  suunnitelmallisen valvonnan tai muun asian käsittelystä kunnan
  ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan
  mukaisesti.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

 • 2.1. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun
  asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian
  käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
 • 2.1. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten
  lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista
  sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat
  lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta
  aiheutuvat kulut.
 • 2.1. Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 65 euroa
  tunnilta.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

 • 3.1. Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty
  liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

1) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä
vähintään 65 euroa lausunnolta.

2) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti.

3) ympäristönsuojeluasetuksen 13 § 2 momentissa tarkoitetun
kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet
kulut sekä 140 euroa tilaisuudelta.

5 § Maksun alentaminen

 • 5.1. Mikäli asian käsittelyn vaatima työ määrä on merkittävästi keskimääräistä
  vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua
  pienemmäksi.
 • 5.2. Ympäristönsuojelulain 206 §:ssä tarkoitettujen mikroyritysten valvonnasta
  perittävä maksu on 30 % omakustannushintaa pienempi. Samoin maksua
  alennetaan 30 %, jos toiminnanharjoittajan asemassa on sellainen luonnollinen
  henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa.
 • 5.3. Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai
  uudistamista koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen
  käsittelymaksu voidaan määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
 • 5.4. Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta
  lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on
  merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % 3
  §:n mukaista maksua pienemmäksi.
 • 5.5. Hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä olevan
  varmennetun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan
  järjestelmän taikka energiansäästösopimuksien, joiden voidaan katsoa
  vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia
  lupamääräyksiä, perusteella käsittelymaksu voidaan määrätä 30 % 3 §:n
  mukaista maksua pienemmäksi.
 • 5.6. Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan ympäristöluvan
  käsittelymaksu voidaan määrätä 30 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
 • 5.7. Jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta
  ilmoittamista sanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin
  pidettävä ilmeisen tarpeettomana, vähennetään 3 §:n mukaisesta maksusta 850
  euroa.
 • 5.8. Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien
  useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten,
  että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään
  muiden toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin
  toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan
  ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen
  viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos
  kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta
  vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä
  täysi maksu.

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

 • 6.1. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian
  käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen
  päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen
  käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 % sekä muut
  hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

 • 7.1. Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän
  taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät,
  että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä
  50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
 • 7.2. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei
  peritä.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

 • 8.1. Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman
  asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa
  asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on
  peritty.
 • 8.2. Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että
  hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty
  maksu kokonaisuudessaan.

9 § Vakuuspäätöksen maksu

 • 9.1. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian
  käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n
  mukaisesta maksusta.

10 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa

 • 10.1. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian
  luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan
  erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi.
  Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset
  kustannukset ja sen tulee olla 30 % 3 §:n mukaisesta maksusta.
 • 10.2. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian
  käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun,
  voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista
  poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja
  muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin
  maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista
  erilliskustannuksista.

11 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

 • 11.1. Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun
  lykkäämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa
  koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä.
  Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää
  maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin.

12 § Maksun suorittaminen ja periminen

 • 12.1. Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös
  on annettu. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa
  viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan.
 • 12.2. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu,
  voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä
  järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
  (706/2007) säädetään.

13 § Taksan soveltaminen

 • 13.1. Maksu määräytyy maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

14 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

 • 14.1. Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä marraskuuta 2020.

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan antopäivä 24.9.2020 §

© Askolan kunta 2024