Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisvelvoite
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen edellä mainitusta liittymisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos:

liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka
c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.
Huom! Vapautuksen myöntäminen edellyttää, että kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät yhtäaikaisesti.

Hakemusta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi haetaan lupapisteen kautta

Lisätietoja vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä ja kuntien toiminta-aluekartat löytyvät kuntien nettisivuilta

Askola vesilaitos
Myrskylä vesilaitos
Pornainen vesilaitos
Pukkila vesilaitos

Vesiosuuskuntia
Pornainen:
Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta
Vesiosuuskunta Mustijoki
Vesiosuuskunta Suoni

Myrskylä:
Mickelspiltomin vesiosuuskunta

Askola:
Vakkolan vesiyhtymä

© Askolan kunta 2024