Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa edistäminen. Lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea

  • Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.
  • Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko yhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.
  • Lisäksi oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin.
  • Opiskeluhuollon henkilökunta on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöä. Heidät tavoittaa Wilmassa tai puhelimitse. Lisätietoa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://itauusimaa.fi/etusivu/lapsiperheille/opiskeluhuolto/

Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille koulun toimijoille. Jokaisen oppilaan kanssa työskentelevän sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavan viranomaisen ja työntekijän on tehtävissään edistettävä oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Yhteisön toimintakulttuurin kehittämistä ja yhteisöllistä työtä johtaa rehtori.

Yhteisöllisen työn suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Koulujen lukuvuosisuunnitelmissa on kirjattuna koulukohtaisen ryhmän kokoonpano.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät kouluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Siihen kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti oppilaan tueksi. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja oppilaan oman asiantuntijaryhmän kokoaminen oppilaan ja huoltajan suostumukseen.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tehtävänä on edistää oppilaan hyvinvointia ja terveyttä. Säännöllisten terveystarkastusten avulla, sekä huoltajien, opettajien ja muun opiskeluhuollon yhteistyöllä pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomaamaan ja puuttumaan asioihin, jotka muuten saattavat horjuttaa oppilaan hyvinvointia ja terveyttä tulevaisuudessa.

Kouluterveydenhoitaja pyrkii tapaamaan oppilaat vähintään kerran lukuvuoden aikana. Kouluterveydenhoitajaan kannattaa olla yhteydessä, jos oppilaan terveydessä tai hyvinvoinnissa on asioita, jotka huolestuttavat. Erityisesti kasvuun, kehitykseen tai koulunkäyntiin liittyvät terveyshuolet pyritään tunnistamaan mahdollisimman pian ja tarvittaessa oppilas ohjataan jatkotutkimuksiin.

Oppilaan ei ole tarkoitus mennä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle sairaana, sairaanhoidon tarpeessa. Sairaanhoidolliset palvelut hoidetaan terveyskeskuksessa tai tarpeen mukaan päivystyksessä. Kouluterveydenhoitajalla ei ole lääkkeitä jaettavana, joten jos esim. oppilaalla on taipumus päänsärkyyn, on hänen hyvä pitää omat särkylääkkeet mukanaan.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, tulee hänen ensisijaisesti keskustella opettajan kanssa mahdollisuudesta olla yhteydessä huoltajaan, jolla on vastuu huolehtia lapsestaan. Jos koulupäivän aikana sattuu tapaturma, antaa paikalla oleva koulun henkilöstö välittömän ensiavun ja on yhteydessä huoltajaan. Jos tapaturma on sattunut vapaa-ajalla ja oppilaan oireet vaativat hoidon tarpeen arviointia, on huoltajien oltava yhteydessä terveyskeskukseen: Terveyspäivystys – Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Koulukuraattori

Askolan perusopetuksessa työskentelee yksi koulukuraattori. Hän on tavattavissa kouluilla oman työjärjestyksenä mukaisesti. Kuraattorin aikataulu löytyy koulujen lukuvuosisuunnitelmista ja kuraattorin omista tiedotteista.

Koulukuraattori auttaa kouluvaikeuksiin, kaverisuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattorin tukea voi saada myös elämänmuutoksiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä myös huoltajien, opettajien ja sosiaalipalveluiden kanssa. Hän on usein jäsenenä oppilaan yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä.

© Askolan kunta 2024