Tietosuoja

Askolan kunnan tietosuojakäytänteet

Haluamme varmistaa, että jokaisen kunnan palveluita käyttävän henkilön yksityisyys on suojattu. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön eli rekisteröidyn yksityisyyden suojaamista, joka turvaa henkilön tietoja ja oikeuksia. Askolan kunta noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679) ja siihen liittyviä muita säädöksiä ja eri toimialojen erityislainsäädäntöjä.

Askolan kunnan tarjoamat palvelut perustuvat pääsääntöisesti lakisääteisiin toimiin ja velvoitteisiin, yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttämiseen. Palveluiden laadukas suunnittelu, tuottaminen ja seuranta edellyttävät palvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin, kun henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös henkilön antaman suostumuksen perusteella. Silloin henkilöllä on milloin tahansa myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Henkilötietoja voidaan tietyissä tilanteissa käsitellä myös oikeutettuun etuun perustuen. Myös näissä tilanteissa rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Keräämme vain ennalta määritellyn käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Toimialakohtaisista tietosuojaselosteista löytyvät tarkemmat tiedot, mitä henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoituksiin henkilötietoja kerätään ja mitkä ovat oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle.

Tietojen säilytys

Lainsäädäntö, suositukset ja arkistointilaki määrittävät henkilötietojen säilytysajat. Annetuilla henkilötiedoilla voi olla erilaisia säilytysaikoja eri rekistereissä. Mikäli lainsäädäntö ei aseta tietojen säilyttämiselle vähimmäisaikoja ja suosituksia, lähtökohta on, että henkilötietoja säilytetään ja käsitellään vain niin kauan kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

Kunnan henkilöstö on ohjeistettu käsittelemään asiakkaan henkilötietoja aina turvallisesti, luottamuksellisesti ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojansa ja tarkistaa mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää itseä koskevien virheellisten tietojen oikaisua, perua suostumus tietojen käsittelystä sekä pyytää tietoja poistettavaksi järjestelmästä, mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, jos kokee tietojen olevan joltain osin virheellisiä. Rajoitusta voidaan jatkaa, kunnes rekisterinpitäjä on varmistanut tietojen paikkansa pitävyyden. Jos tietoja tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, on tietojen käsittelyn jatkaminen sallittua.

Henkilötietojen käsittelyn perustustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteltu syy. Tällöin henkilötietojen käsittely päättyy, ellei rekisterinpitäjä voi perustellusti osoittaa, että käsittelyn jatkamiseen on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää painoarvollaan rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttö

Tietopyynnöt

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön vastaamiseksi on kaksi viikkoa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella viikolla.

Toimialakohtaiset tietosuojaselosteet

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue

Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Kirjasto
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Liikuntapalvelut
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Nuorisopalvelut
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Perus-_ja_lukio-opetus
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Varhaiskasvatus

Demokratia ja toimivuus -palvelualue

Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Kunnan_myöntämät_avustukset
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Palkka- ja henkilöstöhallinto
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Rekrytointi
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Sähköiset asiointipalvelut
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Taloushallinto
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Työajanseuranta
Askolan_kunta_tietosuojaseloste_Työpajatoiminta

© Askolan kunta 2024