Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) löytyvät ajantasaisina säädöksinä.

Ympäristölupahakemus:
Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) on säädetty. Niistä kannattaa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa.
Lupahakemuksen käsittelyä edistävät:
– ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa
– hyvissä ajoin (useita kuukausia) ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus
– selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen

Kuulutus:
Ympäristönsuojelulain mukaisista lupa-asioista tiedotetaan kuuluttamalla. Kuulutus pidetään nähtävillä kunnan ja asiaa käsittelevän viranomaisen ilmoitustaululla ja julkipano.fi vähintään 30 päivän ajan. Lisäksi siitä ilmoitetaan yleensä sanomalehdessä ja se lähetetään hankkeen vaikutuspiirin maa- ja vesialueiden omistajille. Kuulutuksessa mainitaan missä ajassa muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on esitettävä asiaa käsittelevälle viranomaiselle. Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisesti. Tarvittaessa voi kysyä neuvoa kuulutuksessa mainitulta asian käsittelijältä.

Päätöksenteko:
Lupaviranomainen ryhtyy valmistelemaan päätöstä, kun asiasta on saatu riittävästi tietoa ja siitä on tiedotettu. Ympäristönsuojelulain mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Jos näitä haittoja ei voida estää, ei lupaa myönnetä. Päätöksestä laaditaan kirjallinen asiakirja. Ratkaisun lisäksi esitetään perusteet, joilla siihen on päädytty. Kun hankkeelle myönnetään lupa, annetaan samalla määräykset, joiden mukaan hanke on toteutettava.Ympäristölupapäätöksistä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja valitusaika on 30 päivää.

Sähköinen asiointi:
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Luvat ja ilmoitukset tulee tehdä Lupapisteen kautta.

Lisätietoja:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset
Ymparisto.fi
Alueelliset ELY-keskukset
Aluehallintovirastot
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 

© Askolan kunta 2024